چـــرا دپارتمان دادآرا :  تصویر دانش نظریِ حقوق در صفحه تجربه های عملی به کمال خود می رسد ، اگر قانون گذار رنگ های اصلی سفید ، قرمز ، آبی و زرد را ایجاد میکند و اساتید حقوقی ، هنر طراحی را آموزش می دهند .  در آخر این قضات و وکلا هستند که تصاویر را نقاشی می کنندادامه مطلب

دومین کلاس رویه قضایی

عنوان کلاس : آیین داوری قراردادهای خصوصی سازی (اصل 44)

تاریـــخ : پنج شنبه 1 بآبان 99 – ساعت 13- 9

مدرس : محمد زارع (رئیس شعبه 21 دادگاه حقوقی تهران، شعبه اختصاصی رسیدگی به داوری های خصوصی سازی)

برنامه کلاس های رویه قضایی و کارگاه های عملی پاییر 1399

Buy now